SBS BROADCASTING B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN
ADVERTEREN BIJ SBS 2017

 

 1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

“Aanbieding”: iedere vorm van aanbod gedaan door of vanwege SBS aan de Wederpartij waaronder begrepen maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven, tarieven, voorstellen voor uitzendschema’s en toezeggingen;

“Algemene Voorwaarden”: de onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten tussen SBS en de Wederpartij met betrekking tot het uitzenden van Commercials of (het uitzenden van) Crossmedia-uitingen;

“Bureau”: het bemiddelings- en/of uitvoeringsbureau, dat krachtens last of volmacht van een Wederpartij met SBS een Overeenkomst sluit en als zodanig de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden mede voor zichzelf aanvaardt;

“Commercial”: een reclame-uiting met al dan niet gecombineerd beeld- en geluidsmateriaal, welke bestemd is of bestemd is geweest door SBS in reclamezendtijd te worden uitgezonden;

“Commitment”: een overeenkomst tussen de Wederpartij en SBS waarin de Wederpartij zich verplicht om gedurende een bepaalde periode voor een bepaald bedrag Overeenkomsten met SBS aan te gaan;

“Crossmedia-uiting”: alle vormen van spot en non-spot uitingen, dan wel andere uitingen die niet onder de definitie van Commercial vallen;

“Inkoopmogelijkheden”: de periodiek door SBS bekend te maken mogelijkheden betreffende het aanvragen en indelen van zendtijd ten behoeve van Commercials en de inkoopmogelijkheden voor Crossmedia-uitingen die onder andere op www.adverterenbijsbs.nl te vinden zijn. Naast bovengenoemde Inkoopmogelijkheden zijn tailor-made Inkoopmogelijkheden mogelijk die in overleg met SBS kunnen worden vastgesteld;

“Overeenkomst”: de tussen SBS en Wederpartij gesloten overeenkomst die betrekking heeft op de uitzending van Commercials ofwel de tussen SBS en Wederpartij gesloten overeenkomst die betrekking heeft op (de uitzending van) Crossmedia- uitingen;

“Partijen”: SBS en Wederpartij;

“Reclameblok”: het tot een bepaalde tijdsduur samengevoegd geheel van Commercials met aan- en afmelding;

“SBS”: SBS Broadcasting B.V., de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend aan het Rietlandpark 333 te (1019 DW) Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33268595;

“Tarief”: het in de Inkoopmogelijkheden vermelde publicatietarief, of de met SBS contractueel overeengekomen netto basisprijs. De basisprijs of het publicatietarief vormen de basis voor de berekening van het aan de Wederpartij te factureren bedrag;

“Technische Voorschriften en Aanleverprocedure”: de periodiek door SBS bekend te maken Technische Voorschriften en Aanleverprocedure, onder andere op www.adverterenbijsbs.nl, waarin uiteengezet wordt aan welke technische vereisten en aanleverprocedure de door de Wederpartij aan te leveren Commercial of Crossmedia-uiting dient te voldoen;

“Verkoopvoorwaarden”: de periodiek door SBS, onder andere op http://www.adverterenbijsbs.nl/nl/algemene_plannersinfo.html, bekend te maken voorschriften ter zake van het aanvragen en indelen van zendtijd ten behoeve van Commercials of Crossmedia-uitingen inclusief de Technische Voorschriften en Aanleverprocedure volgens welke de Commercial of Crossmedia-uiting aangeleverd dient te worden; en

“Wederpartij”: de partij die, al dan niet door tussenkomst van een Bureau, met SBS Overeenkomsten aangaat dan wel daartoe met SBS op enigerlei wijze in contact treedt.

 

 1. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen SBS en een Wederpartij, de wijze van totstandkoming en de uitvoering daarvan, evenals op alle Aanbiedingen, bevestigingen, Commitments, jaarbudgetten, prijsopgaven, Tarieven, Technische Voorschriften en Aanleverprocedure, de Verkoopvoorwaarden, de Inkoopmogelijkheden, letters of intent en toezeggingen met betrekking tot de uitzending door SBS van Commercials of Crossmedia-uitingen en daaraan gerelateerde door SBS aangeboden diensten of producten.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk vooraf en schriftelijk zijn overeengekomen tussen SBS en de Wederpartij en gelden alleen voor de gewijzigde bepalingen in de desbetreffende Overeenkomst.

2.3 Eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing, tenzij deze door SBS schriftelijk zijn aanvaard.

2.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft de nietige, nietig verklaarde dan wel vernietigde bepalingen SBS, in overleg met de Wederpartij, nieuwe bepalingen zal vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeenkomen.

 

 1. OPENBAARMAKING EN WIJZIGING

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn openbaar gemaakt en voor iedere belangstellende ten kantore van SBS verkrijgbaar en op te vragen via www.adverterenbijsbs.nl.

3.2 SBS is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. SBS zal een maand voor de inwerkingtreding van de wijzigingen de Wederpartij daarvan op de hoogte stellen, alsmede van de datum vanaf wanneer de wijzigingen van kracht zullen zijn.

3.3 Binnen tien (10) werkdagen na de bekendmaking van de wijzigingen genoemd in artikel 3.2 is de Wederpartij gerechtigd om, onder opgave van redenen die de opzegging in verband met de wijzigingen kunnen rechtvaardigen, de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand tegen de laatste dag van de maand. SBS is niet gehouden, tot enige (schade)vergoeding bij een dergelijke opzegging door de Wederpartij.

3.4 Indien SBS binnen (10) werkdagen na opzegging door de Wederpartij deze schriftelijk informeert dat naar het oordeel van SBS de door de Wederpartij opgegeven gronden in redelijkheid de opzegging niet rechtvaardigen en/of dat SBS aan de bezwaren tegemoet wil komen, bestaat vanaf dat moment de onderhandelingsplicht als bedoeld in artikel 21 van deze Algemene Voorwaarden.

3.5 Wijzigingen in Tarieven of toeslagen daarop, prijsstellingen, de Verkoopvoorwaarden en Technische Voorschriften en Aanleverprocedure worden niet aangemerkt als wijzigingen in de zin van artikel 3.3.

3.6 Indien SBS de Algemene Voorwaarden wijzigt op grond van een rechterlijke uitspraak of om deze in overeenstemming te brengen met wettelijke of overige overheidsvoorschriften, richtlijnen of regelgeving van een brancheorganisatie of enige overige regelgeving waaraan SBS is gebonden, is het bepaalde in artikel 3.3 niet van toepassing.

 

4  HET BUREAU

4.1 SBS aanvaardt de bemiddeling van een Bureau voor het tot stand komen van Overeenkomsten en gaat ervan uit dat het Bureau optreedt als lasthebber of gevolmachtigde van de Wederpartij, en de Overeenkomst dus wordt aangegaan in naam en voor rekening van de Wederpartij. Op verzoek van SBS dient het Bureau op deugdelijke wijze, zulks ter beoordeling door SBS, haar last dan wel volmacht aan te tonen.

4.2 Het Bureau garandeert een last of volmacht van de Wederpartij te hebben verkregen voor het aangaan van een Overeenkomst. Voorts garandeert het Bureau dat de Wederpartij op wiens last hij handelt, de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

4.3 Indien en voor zover de Wederpartij een last of volmacht aan het Bureau tot het aangaan van de Overeenkomst ontkent of het Bureau om enige andere reden niet bevoegd was om de Overeenkomst namens de Wederpartij aan te gaan, wordt het Bureau geacht op eigen naam en voor eigen rekening te hebben gehandeld.

4.4 Indien dankzij tussenkomst van het Bureau een Overeenkomst tussen de Wederpartij en SBS tot stand komt, kan SBS aan het Bureau een bureaucommissie toekennen. Indien en voor zover SBS besluit tot het toekennen van een bureaucommissie, zal deze slechts verschuldigd zijn indien en voor zover de Wederpartij voldoet aan al haar verplichtingen uit de Overeenkomst.

 

 1. DE VERKOOPVOORWAARDEN / INKOOPMOGELIJKHEDEN

5.1 Periodiek maakt SBS de Verkoopvoorwaarden en Inkoopmogelijkheden bekend. SBS is te allen tijde gerechtigd de Verkoopvoorwaarden en Inkoopmogelijkheden te wijzigen. De Verkoopvoorwaarden en Inkoopmogelijkheden die op het (voorgenomen) tijdstip van uitzenden van de Commercial of Crossmedia-uiting gelden zullen van toepassing zijn.

5.2 Wanneer SBS en Wederpartij afspraken vastleggen over tijdstippen van uitzending van spots, zijn deze afspraken altijd onder voorbehoud van wijzigingen. SBS heeft te allen tijde het recht om ter haar discretie de tijdstippen van uitzending van spots aan te passen. Wederpartij is hiermee bekend en akkoord.

5.3 SBS streeft naar het verlenen van branche exclusiviteit. SBS kan echter geen garanties afgeven met betrekking tot het verlenen van branche exclusiviteit. SBS zal te allen tijde verleende branche exclusiviteit onder omstandigheden kunnen opheffen.

 

 1. AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

6.1 Elke Aanbieding voor het tot stand komen van Overeenkomsten gedaan door SBS, in welke vorm en onder welke naam dan ook, geldt als een vrijblijvend aanbod.

6.2 Na ontvangst van een aanvraag voor reclamezendtijd stuurt SBS aan de Wederpartij een als Aanbieding aan te merken opgave van de tijdstippen van uitzending van de Commercial. De Aanbieding wordt als akkoord beschouwd:

 1. a) indien de Wederpartij de Aanbieding stilzwijgend aanvaardt door niet binnen vijf (5) werkdagen na uitgifte van de opgave schriftelijk daartegen bezwaren kenbaar te maken, of zoveel eerder als SBS een door de Wederpartij getekende versie van de opgave retour ontvangt; of
 2. b) indien de bevestiging door de spoedeisendheid van de situatie niet schriftelijk (al dan niet digitaal) kan geschieden komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat SBS mondeling de order bevestigt; of
 3. c) indien door SBS, op verzoek van de Wederpartij, een begin is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst.

6.3 De Overeenkomst tot inkoop van een Crossmedia-uiting komt tot stand:

 1. a) wanneer SBS de door haar verzonden bevestiging getekend retour gezonden ontvangt; of
 2. b) indien de bevestiging door de spoedeisendheid van de situatie niet schriftelijk (al dan niet digitaal) kan geschieden komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat SBS mondeling de order bevestigt; of
 3. c) indien door SBS, op verzoek van de Wederpartij, een begin is gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst.

6.4 Indien een Overeenkomst tot stand is gekomen op de wijze zoals beschreven in artikel 6.2 b) en c) of 6.3 b) en c) dan zal deze geacht worden te zijn aangegaan volgens de voorwaarden als uiteengezet in de toepasselijke Verkoopvoorwaarden en Inkoopmogelijkheden en tegen de voor het tijdstip van uitzending geldende Tarieven.

6.5 Een Overeenkomst die tot stand is gekomen op de wijze zoals beschreven in artikel 6.2 b) en c) of 6.3 b) en c), kan door SBS schriftelijk worden beëindigd zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding indien de Wederpartij op verzoek van SBS weigert de voorschriften uit de Algemene Voorwaarden, de Verkoopvoorwaarden en de Inkoopmogelijkheden na te leven. Bij een dergelijke ontbinding is de Wederpartij gehouden SBS een vergoeding te betalen naar rato van de door SBS al uitgevoerde werkzaamheden.

6.6 Het bepaalde in de artikelen 6.2 en 6.3 laat de verplichtingen uit een eventueel tussen Partijen gesloten Commitment onverlet.

6.7 SBS is naar eigen inzicht en in verband met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Reclame Code Commissie, de Mediawet en het Nicam (de Kijkwijzer), bevoegd om bij het accepteren van een reservering voor of een aanbod tot het uitzenden van een Commercial of (het uitzenden van) een Crossmedia-uiting nadere voorschriften te stellen ten aanzien van (het tijdstip van) de uitzending van en/ofde inhoud van de Commercial of Crossmedia-uiting.

6.8 SBS is bevoegd om naar eigen inzicht een reservering voor of een aanbod tot het uitzenden van een Commercial of (het uitzenden van) een Crossmedia-uiting te weigeren, in te trekken of terug te trekken, indien dit aanbod in strijd zou kunnen komen met de belangen van SBS dan wel de belangen van haar adverteerders. Daartoe is SBS eveneens gerechtigd indien de uitzending van de Commercial of (het uitzenden van) de Crossmedia-uiting in strijd zou zijn met maatschappelijke waarden en normen, de goede smaak en/of zeden, enige wettelijke bepaling dan wel een bepaling die SBS op andere wijze bindt. SBS is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.

6.9 SBS zal in ieder geval geen Commercial of Crossmedia-uiting voor tabaksproducten uitzenden of doen uitzenden.

6.10 SBS is niet aansprakelijk voor enige schade van de Wederpartij en/of van enige derde voortvloeiend uit misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de Overeenkomst indien deze zijn veroorzaakt door het niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen door SBS van mededelingen en/of informatie van de Wederpartij. De Wederpartij vrijwaart SBS voor iedere eventuele aanspraak tot vergoeding van schade ingesteld door derden op grond van het bovenstaande.

 

 1. VOORSCHRIFTEN AANLEVERING COMMERCIAL

7.1 De Wederpartij dient de Commercial of Crossmedia-uiting aan te leveren op de wijze zoals door SBS voorgeschreven in de Inkoopmogelijkheden inclusief de Technische Voorschriften en Aanleverprocedure die van toepassing zijn op het tijdstip van uitzenden van de Commercial of Crossmedia-uiting. De Inkoopmogelijkheden en de Technische Voorschriften en Aanleverprocedure zijn te vinden op www.adverterenbijsbs.nl.

7.2 De Wederpartij garandeert dat de door haar aangeleverde Commercial of Crossmedia-uiting voldoet aan alle toepasselijke (wettelijke) regelgeving of andere voorschriften die SBS binden, waaronder onder andere begrepen de Mediawet, Europese richtlijnen, reclamecodes en de Kijkwijzer (NICAM).

7.3 De Wederpartij garandeert dat de door haar aangeleverde Commercial of Crossmedia-uiting niet strijdig is met de waarheid, maatschappelijke normen en waarden, de goede smaak en fatsoen en/of de openbare orde of de goede zeden.

7.4 De Wederpartij vrijwaart SBS voor alle schade en kosten (inclusief proceskosten, kosten voor juridische bijstand, rente en annuleringskosten) die voortvloeien uit strijdigheden met de in de artikelen 7.2 en 7.3 genoemde voorschriften.

 

 1. OPSCHORTING UITZENDING OF AFWIJZING COMMERCIAL

8.1 Indien SBS van mening is dat een Commercial of Crossmedia-uiting niet in overeenstemming met de in de artikel 7 genoemde voorschriften is aangeleverd, is SBS gerechtigd de Commercial of Crossmedia-uiting voor uitzending af te wijzen, of de uitzending van de Commercial of Crossmedia-uiting met onmiddellijke ingang en zonder daarvan vooraf mededeling aan de Wederpartij te doen, op te schorten of te staken. SBS is in voorkomend geval gerechtigd annuleringskosten aan de Wederpartij in rekening te brengen.

8.2 Indien SBS van mening is dat een haar ter uitzending aangeboden Commercial of Crossmedia-uiting of daarvoor bestemd materiaal van dien aard is dat deze aard (verdere) uitzending niet (langer) toelaat en/of daartegen gegronde bezwaren of protesten kenbaar zijn geworden of te verwachten zijn, is zij gerechtigd de Commercial of Crossmedia-uiting of het aangeleverde materiaal niet uit te zenden of de uitzending daarvan te beperken of te beëindigen. In een dergelijk geval is SBS gehouden de Wederpartij daarover zo spoedig mogelijk te informeren.

8.3 SBS is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade geleden door de Wederpartij of enige derde, die is ontstaan als gevolg van een opschorting of afwijzing zoals beschreven in artikelen 8.1. en 8.2.

8.4 Indien SBS op grond van enige bepaling in de Algemene Voorwaarden de Commercial of Crossmedia-uiting niet uitzendt, is SBS gerechtigd de gereserveerde zendtijd aan derden ter beschikking te stellen. Indien en voor zover SBS voor deze zendtijd geen Overeenkomst met derden tot stand kan brengen, is zij gerechtigd de gereserveerde zendtijd bij de Wederpartij in rekening te brengen, dan wel van de Wederpartij annuleringskosten te vorderen.

8.5 Indien SBS ingevolge een gerechtelijke beslissing of enige last of vordering van de overheid of daartoe bevoegde instantie haar verplichtingen niet nakomt, is SBS niet aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.

 

 1. VERBORGEN SIGNALEN

9.1 De Wederpartij zal geen (digitaal) watermerk of een ander verborgen signaal in door of vanwege haar aan SBS aangeleverde commerciële uitingen (doen) opnemen, tenzij hiervoor expliciete en schriftelijke toestemming van SBS is verkregen.

 

 1. PRIVACY / COOKIES

10.1 Persoonsgegevens die als onderdeel van de Overeenkomst worden verzameld, verkregen of anderszins worden verwerkt, zijn en blijven te allen tijde eigendom van SBS, tenzij SBS en de Wederpartij afwijkende schriftelijke afspraken maken over het gebruik, de verwerking of andere activiteit aangaande deze persoonsgegevens.

10.2 SBS vindt het belangrijk dat het gebruiksgemak van haar websites zo groot mogelijk is. Om die reden faciliteert zij de informatievoorziening over het gebruik van cookies. Hoe SBS deze informatie aan bezoekers verstrekt is terug te vinden op http://tv.talpanetwork.com/voorwaarden-en-cookiebeleid/cookies. De Wederpartij heeft kennis genomen van en aanvaardt de manier waarop SBS bezoekers informeert over het gebruik van cookies en via de cookiebalk toestemming verkrijgt.

10.3 Indien en voor zover de Wederpartij bij het gebruik van de diensten van SBS gebruik maakt van cookies, garandeert de Wederpartij dat zij, alsmede haar eventuele opdrachtgever(s) en eventuele door haar ingeschakelde derde(n) daarbij voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder in het bijzonder (maar niet beperkt tot) artikel 11:7a Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens en vrijwaart SBS ter zake.

10.4 Indien de Wederpartij (alsmede haar eventuele opdrachtgever(s) én eventuele door haar ingeschakelde derde(n)) een cookie wenst toe te voegen aan materiaal dat SBS op een van haar websites (‘SBS website(s)’) plaatst, staat de Wederpartij er voor in dat:

 1. als daarbij gebruik wordt gemaakt van een eerder buiten de SBS websites geplaatste cookie, op de Wederpartij de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid rust dat de bezoeker daarbij is geïnformeerd en toestemming tot het gebruik van die cookie is verkregen (conform alle wettelijke vereisten);
 2. alleen gebruik wordt gemaakt van een cookie als van de bezoeker toestemming tot het gebruik van die cookie is verkregen; en
 3. dat Wederpartij handelt conform het bepaalde in artikel 11:7a Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens.

10.5 De Wederpartij is slechts gerechtigd de gegevens die met het gebruik van de cookie worden verzameld te gebruiken voor zover dit vereist voor de uitvoering van de Overeenkomst. Ieder ander (verder) gebruik van de daarmee verzamelde gegevens is uitdrukkelijk niet toegestaan.

10.6 Wederpartij zal SBS vrijwaren tegen aanspraken van derden, ten gevolge van een niet nakoming van enige andere verplichting die Wederpartij krachtens de Overeenkomst, de Telecommunicatiewet en/of de Wet bescherming persoonsgegevens of andere toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Wederpartij zal de schade van SBS vergoeden, daaronder in ieder geval begrepen boetes opgelegd door toezichthoudende instanties en in dat verband gemaakte kosten door SBS.

 

 1. RECHTEN VAN DERDEN / VRIJWARING

11.1 De Wederpartij garandeert dat de door haar aangeleverde Commercial of Crossmedia-uiting op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig aan een ander toekomend recht, waaronder in ieder geval begrepen auteursrecht (inclusief het portretrecht) of enig ander recht van intellectuele of industriële eigendom. Voorts garandeert de Wederpartij dat hij in de meest ruime zin van het woord bevoegd is het materiaal te (doen) openbaren en/of te (laten) verveelvoudigen zonder dat dit leidt tot heffingen
en/of te vorderen vergoedingen jegens SBS dan wel tot heffingen en/of te vorderen vergoedingen jegens andere organisaties die op SBS verhaald zouden kunnen worden.

11.2 De Wederpartij vrijwaart SBS zowel in als buiten rechte tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade en kosten die derden jegens SBS instellen op grond van strijdigheid met het gestelde in artikel 11.1, en zal alle kosten (inclusief proceskosten, kosten van juridische bijstand en rente) die SBS ter zake maakt vergoeden.

 

 1. OVERDRAAGBAARHEID RECHTEN

12.1 Het is de Wederpartij niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SBS, de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst of de daaraan voorafgaande onderhandelingen of gedeelten daarvan aan derden over te dragen of af te staan.

12.2 Een Wederpartij die normaliter zonder tussenkomst van een Bureau Overeenkomsten met SBS aangaat, kan slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van SBS in het vervolg Overeenkomsten met tussenkomst van een Bureau aangaan. Een dergelijke schriftelijke voorafgaande toestemming is eveneens vereist indien de Wederpartij van Bureau wenst te veranderen.

12.3 Het is SBS toegestaan aan een toestemming als bedoeld in artikel 12.2 voorwaarden te verbinden. Als voorwaarde voor iedere toestemming zal in ieder geval gelden dat het Bureau de rechten en verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

 

 1. TIJDSTIP EN DATUM VAN UITZENDING

13.1 Iedere opgave, hetzij mondeling hetzij schriftelijk (al dan niet digitaal), door SBS van de datum en het geplande tijdstip van uitzending van programma’s, Reclameblokken en Commercials of Crossmedia-uitingen, geldt als een indicatie en kan in de daadwerkelijke uiteindelijke uitzending binnen een redelijke marge fluctueren. SBS behoudt zich het recht voor te allen tijde de datum en het tijdstip van uitzending van programma’s, Reclameblokken en Commercials of Crossmedia-uitingen naar eigen inzicht te wijzigen c.q. te annuleren. SBS is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van een wijziging van de programmering in overeenstemming met dit artikel.

13.2 Het is de verantwoordelijkheid van de Wederpartij om middels de  daarvoor beschikbare digitale tools de mediaplaatsingen (waaronder datum en het geplande tijdstip van uitzending van programma’s, Reclameblokken en Commercials of Crossmedia-uitingen) te verifiëren en binnen vijf (5) dagen na datum publicatie via deze digitale tools eventuele voorstel(len) tot wijziging(en) conform de Technische Voorschriften en Aanleverprocedure bij SBS in te dienen. Indien Wederpartij geen toegang heeft tot de digitale tools als hierboven omschreven, dient Wederpartij dit aan SBS kenbaar te maken. In dat geval zal SBS een overzicht van de mediaplaatsingen (waaronder datum en het geplande tijdstip van uitzending van programma’s, Reclameblokken en Commercials of Crossmedia-uitingen) aan Wederpartij toesturen.

13.3 Indien in overeenstemming met het gestelde in artikel 13.1, een wijziging plaatsvindt, en de Wederpartij wenst vast te houden aan het oorspronkelijke uitzendtijdstip van de Commercial of Crossmedia-uiting, dan is SBS gerechtigd, voor zover uitzending van de Commercial of Crossmedia-uiting op het oorspronkelijke tijdstip mogelijk is, daaraan nieuwe voorwaarden te verbinden.

13.4 Indien de uitzending van een Commercial of Crossmedia-uiting als gevolg van live-programmering en/of menselijk en/of technisch falen aan de zijde van SBS niet op het oorspronkelijk vastgestelde tijdstip met inachtneming van een redelijke marge – kan plaatsvinden, zal SBS, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige als gevolg van de verschuiving ontstane schade of restitutie van betaalde bedragen, en met inachtneming van eventuele rechten van derden, zich inspannen om de Commercial of Crossmedia-uiting op een ander tijdstip waarvoor een overeenkomstig tarief geldt, dan wel op een ander tijdstip dat zich in de buurt van het oorspronkelijk vastgestelde tijdstip bevindt, uit te zenden.

13.5 Binnen tien (10) werkdagen na de overeengekomen dag van uitzending kan de Wederpartij schriftelijk en gemotiveerd bij SBS een klacht indienen over niet uitzending, uitzending van de verkeerde Commercial of Crossmedia-uiting of onvolkomen uitzending van de Commercial of Crossmedia-uiting. Indien SBS de klacht gegrond acht, zal SBS, zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn, naar haar beste vermogen trachten om een voor de Wederpartij zo gelijkwaardig mogelijk alternatief aan te bieden. SBS is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien SBS aantoont dat de klacht niet aan haar kan worden toegerekend, dan wel indien de klachtveroorzakende omstandigheid krachtens deze Algemene Voorwaarden voor rekening en risico van de Wederpartij komt.

 

 1. OVERMACHT

14.1 Indien SBS door overmacht aan haar zijde niet aan een of meerdere van haar verplichting(en) uit de Overeenkomst jegens de Wederpartij kan voldoen, kan zij de nakoming van die verplichting(en) opschorten dan wel annuleren. SBS is in een dergelijk geval niet aansprakelijk voor enige daaruit voortvloeiende schade.

14.2 Indien de overmachtsituatie aan de zijde van SBS een maand heeft geduurd of zodra vaststaat dat deze meer dan een maand zal duren, kunnen beide Partijen de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. De Wederpartij heeft in dat geval geen recht op enige schadevergoeding.

14.3 Er is sprake van overmacht indien, als gevolg van een omstandigheid die niet aan SBS kan worden toegerekend, van SBS niet kan worden verlangd dat zij haar verplichtingen (verder) nakomt. Onder overmacht aan de zijde van SBS wordt in ieder geval mede verstaan: werkstakingen bij, boycot of (dreigende) acties tegen, stagnatie of andere bedrijfsproblemen bij SBS, maatregelen van enige overheidsinstantie alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, terroristische daden, brand, extreme of ongeschikte (weers)omstandigheden, doorgifte problemen bij de kabel exploitanten, of andere schadeveroorzakende of belemmerende gebeurtenissen, waardoor van SBS in redelijkheid niet verwacht kan worden de vastgestelde programmering doorgang te laten vinden.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID SBS

15.1 Indien SBS toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, is zij voor de eventuele daaruit voortvloeiende schade slechts aansprakelijk indien en voor zover haar opzet of grove schuld kan worden verweten.

15.2 SBS is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van door de Wederpartij of derden aangeleverd materiaal, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van SBS.

15.3 SBS is nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, gevolgschade, winstderving of enige overige indirecte schade noch tot vergoeding van schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens de Wederpartij.

15.4 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 15.1, 15.2, en 15.3 is de aansprakelijkheid van SBS te allen tijde beperkt tot een bedrag van €10.000,- voor iedere gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen. Iedere verdergaande vergoeding van schade sluit SBS uitdrukkelijk uit.

 

 1. TARIEVEN EN TOESLAGEN

16.1 Periodiek maakt SBS in de Inkoopmogelijkheden de Tarieven en de daarop van toepassing zijnde indices voor het uitzenden van Commercials of Crossmedia-uitingen bekend. Het tijdstip van uitzenden van de Commercial of Crossmedia-uiting is bepalend voor de toepasselijkheid van de Tarieven. SBS is gerechtigd gedurende de periode waarop de Tarieven van toepassing zijn de Tarieven en de daarop van toepassing zijnde indices te wijzigen.

16.2 SBS behoudt zich het recht voor om, ingeval van een onverwachte uitzending van een speciaal evenement of een bijzonder programma dat in eerste instantie niet was opgenomen in de programmering, de tariefstelling voor het uitzenden van Commercials of Crossmedia-uitingen aan te passen. Indien SBS van dit recht gebruik maakt, heeft de Wederpartij het recht om SBS te laten weten de uitzending tegen de aangepaste tariefstelling al dan niet te laten doorgaan. Wordt uitzending tegen de aangepaste tariefstelling niet gewenst, dan zal SBS zich inspannen om de uitzending op een ander, vergelijkbaar, tijdstip te laten plaatsvinden.

16.3 De Tarieven voor de beschikbaarstelling van zendtijd vormen uitsluitend een vergoeding voor de beschikbaarstelling van zendtijd. Indien SBS in opdracht van de Wederpartij eveneens productiekosten, ontwikkelingskosten of andere kosten maakt, zullen deze separaat door SBS aan de Wederpartij in rekening worden gebracht. De kosten voor eventuele door SBS te verrichten overige extra diensten zullen eveneens aan de Wederpartij separaat in rekening worden gebracht.

16.4 Alle door SBS vermelde Tarieven zijn exclusief omzetbelasting, welke voor rekening van de Wederpartij komt. De Tarieven voor Commercials zijn inclusief een eventuele bureaucommissie, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

 1. BETALING

17.1 SBS stuurt in beginsel na verloop van zes werkdagen na afloop van de maand waarin een Commercial is uitgezonden een factuur aan de Wederpartij. Voor Crossmedia-uitingen zal de factuur in beginsel aan het begin van de maand waarin de Crossmedia-uiting wordt gedaan worden verzonden of op een ander schriftelijk overeengekomen tijdstip.

17.2 De Wederpartij zal de hem in rekening gebrachte bedragen zonder korting, inhouding of verrekening binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum voldoen. Indien de Wederpartij de betaling voor Commercials voldoet uiterlijk op de vijftiende dag van de maand volgend op de maand waarop de factuur betrekking heeft, zal SBS hier een jaarlijks vast te stellen betalingskorting aan verbinden. De Wederpartij heeft niet het recht om enige (betalings)verplichting op te schorten.

17.3 Aan de Wederpartij door te berekenen extra kosten als bedoeld in artikel 16.3 dienen bij vooruitbetaling door de Wederpartij aan SBS te worden voldaan. De Wederpartij zal de hem krachtens dit artikellid in rekening gebrachte kosten zonder korting, inhouding of verrekening binnen zeven (7) dagen na de factuurdatum voldoen.

17.4 De Wederpartij is in verzuim door het enkele verstrijken van een betalingstermijn of een termijn voor de nakoming van enige andere verplichting zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. Vanaf het intreden van het verzuim zal de Wederpartij over alle achterstallige bedragen een rente van 2% per maand of gedeelte daarvan verschuldigd zijn en is de Wederpartij verplicht SBS haar gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen incassokosten welke 15% van het verschuldigde bedrag en tenminste Euro 115,- zullen bedragen, volledig te vergoeden.

17.5 Indien de betaling van de verschuldigde bedragen niet bij een kredietverzekeringsmaatschappij kan worden verzekerd, is SBS gerechtigd van de Wederpartij te verlangen dat het verschuldigde bedrag bij vooruitbetaling wordt voldaan.

 

 1. ANNULERING

18.1 Bij gehele of gedeeltelijke annulering van de Overeenkomst door de Wederpartij na het verstrijken van de annuleringstermijn zoals na te lezen in de Verkoopvoorwaarden is de Wederpartij over het niet uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst een vergoeding verschuldigd. De hoogte van de te betalen vergoeding wordt bepaald door de op het voorgenomen tijdstip van uitzending toepasselijke Verkoopvoorwaarden en Inkoopmogelijkheden. Indien een gedeelte van de Overeenkomst al is uitgevoerd, is de Wederpartij over dat gedeelte het vastgestelde Tarief verschuldigd.

18.2 Als de tussen SBS en de Wederpartij gesloten Overeenkomst betrekking heeft op de verkoop van reclameruimte op internet, is SBS bij gehele of gedeeltelijke annulering gerechtigd over het nog niet uitgevoerde deel van de Overeenkomst de volgende vergoeding in rekening te brengen:

 1. 100% over de geannuleerde reclameruimte, indien de annulering/verschuiving drie werkdagen of minder vóór de eerste uitzenddatum geschiedt;
 2. indien de verschuiving vier werkdagen of meer vóór de eerste uitzenddatum geschiedt, zal 4% over het geannuleerde/doorgeschoven deel van het oorspronkelijk gehonoreerde budget in rekening worden gebracht. Hierop is de bureaukorting niet van toepassing.

18.3 Als de tussen SBS en de Wederpartij gesloten Overeenkomst betrekking heeft op de verkoop van billboards, is SBS bij gehele of gedeeltelijke annulering gerechtigd over het nog niet uitgevoerde deel van de Overeenkomst de volgende vergoeding in rekening te brengen:

 1. 100 % van het billboardbedrag, indien de annulering plaatsvindt binnen een termijn van 1 week vóór de uitzenddatum van het eerste billboard;
 2. 75 % van het billboardbedrag, indien de annulering plaatsvindt binnen een termijn van 2 weken vóór de uitzenddatum van het eerste billboard;
 3. 50 % van het billboardbedrag, indien de annulering plaatsvindt binnen een termijn van 4 weken vóór de uitzenddatum van het eerste billboard;
 4. 25% van het billboardbedrag, indien de annulering plaatsvindt binnen een termijn van 6 weken vóór de uitzenddatum van het eerste billboard.

SBS is gerechtigd om over de door de annulering beschikbaar gekomen billboards geheel naar haar eigen inzicht te beschikken.

18.4 SBS is gerechtigd om over de door de annulering beschikbaar gekomen zendtijd/reclameruimte geheel naar haar eigen inzicht te beschikken.

18.5 De betalingsvoorwaarden als uiteengezet in artikel 17 blijven bij annulering onverminderd van kracht.

 

19 ONTBINDING EN OPSCHORTING

19.1 Indien de Wederpartij in verzuim is of indien één van de in lid 2 genoemde gevallen zich voordoet, zijn alle vorderingen van SBS op de Wederpartij, uit welke hoofde ook, onmiddellijk en volledig opeisbaar en is SBS bevoegd de uitvoering van iedere overeenkomst met de Wederpartij op te schorten en/of geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Het voorgaande doet niet af aan de overige rechten van SBS op grond van de wet of de Overeenkomst.

19.2 Indien de Wederpartij een schuldenregeling met haar crediteuren treft, in surseance van betaling verkeert, in staat van faillissement wordt verklaard of in liquidatie treedt, alsmede indien te hare laste executoriaal of conservatoir beslag wordt gelegd dat niet binnen veertien (14) dagen wordt opgeheven, is SBS bevoegd de uitvoering van iedere overeenkomst met de Wederpartij op te schorten en/of geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

 1. GEHEIMHOUDING

20.1 De Wederpartij erkent het strikt vertrouwelijke karakter van de inhoud van de Overeenkomst en van alle onder deze Overeenkomst en de totstandkoming daarvan verstrekte informatie. De Wederpartij zal die informatie op geen enkele wijze bekend maken aan derden. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van deze Overeenkomst, als na afloop daarvan.

20.2 Indien de Wederpartij de in artikel 20.1 genoemde verplichting niet nakomt zullen alle voordelen en kortingen die de Wederpartij op grond van de Overeenkomst heeft genoten met terugwerkende kracht komen te vervallen. De vordering tot terugbetaling van genoten voordelen en kortingen zal direct opeisbaar worden door niet-nakoming van de in artikel 20.1 genoemde verplichting, maar laat onverminderd het recht van SBS op volledige vergoeding van de schade die SBS ter zake lijdt of zal lijden.

20.3 De in het artikel 20.1 genoemde verplichting tot geheimhouding geldt ook ten aanzien van eventuele tussen Partijen ontstane geschillen.

 

 1. ONDERHANDELINGSPLICHT BIJ GESCHILLEN

21.1 Bij ieder geschil dat ontstaat in verband met de Overeenkomst zijn Partijen verplicht te trachten door onderhandelingen tot een minnelijke regeling ter oplossing van het geschil te komen.

 

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

22.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten die SBS met Wederpartij sluit is Nederlands recht van toepassing.

22.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, uitsluitend zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam. SBS is echter bevoegd vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de Wederpartij aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

 

Laatst gewijzigd in januari 2017