Gebruiksvoorwaarden websites Talpa TV B.V.

Algemeen

 

Deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van iedere website die door Talpa TV B.V. en haar dochtermaatschappijen (“Talpa TV”) wordt aangeboden (ieder een “Website”). Wanneer een gebruiker/bezoeker (“Gebruiker”) zichzelf toegang verschaft tot een Website gaat Gebruiker akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.

Deze Gebruiksvoorwaarden gelden wanneer:

–               Gebruiker een Website bezoekt; en

–               Gebruiker reviews, klachten, reacties en andere berichten of Bijdragen op een Website plaatst.

Voor bepaalde (delen van de) Websites geldt dat Gebruiker hiervan slechts gebruik kan maken nadat Gebruiker zich heeft geregistreerd en een account heeft aangemaakt.

Bijdragen

 

Op sommige pagina’s van een Website is het mogelijk voor Gebruiker om een bijdrage aan die Website te leveren door middel van bijvoorbeeld deelname aan een forum, chat, het plaatsen van teksten of audio- of beeldmateriaal en/of het aanleveren van ideeën of concepten (een “Bijdrage”). Ten aanzien van een Bijdrage geldt het volgende.

 • Gebruiker levert een Bijdrage op eigen titel en verantwoordelijkheid. De redactie van een Website bekijkt – tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven – een Bijdrage niet vooraf.
 • Een Bijdrage geeft niet de mening of het beleid van Talpa TV weer. Ditzelfde geldt voor informatie op de websites van derden welke Gebruiker via een (banner of link op) een Website kan bezoeken.
 • Gebruiker zal bij het opstellen van een Bijdrage de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer in acht nemen. Hiermee wordt bedoeld dat Gebruiker zich in een Bijdrage zal onthouden van het doen van seksistische, pornografische, racistische en discriminerende, beledigende, lasterlijke of kwetsende uitlatingen.
 • Talpa TV behoudt zich te allen tijde het recht voor om Bijdragen, om welke reden dan ook, van een Website te verwijderen.
 • Gebruiker garandeert dat hij over alle (intellectuele eigendoms-) rechten van een Bijdrage beschikt, dan wel dat Gebruiker ter zake het gebruik van de materialen in een Bijdrage een licentie heeft verkregen en vrijwaart Talpa TV ter zake voor mogelijke aanspraken van derden.
 • Gebruiker draagt alle intellectuele eigendomsrechten op een Bijdrage over aan Talpa TV door middel van plaatsing van een Bijdrage op een Website. Indien overdracht op deze wijze niet mogelijk is zal Gebruiker medewerking verlenen aan de overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten aan Talpa TV.
 • Gebruiker stemt door plaatsing van een Bijdrage op een Website ermee in dat Talpa TV gerechtigd is die Bijdrage onbeperkt en in iedere vorm van media te exploiteren zonder gehouden te zijn tot betaling van enige vergoeding aan Gebruiker.
 • Talpa TV behoudt zich het recht voor om een Bijdrage in te korten en aan te passen.
 • Gebruiker zal een Website niet gebruiken voor het verzenden van spam, grote gegevensbestanden of virussen waardoor het functioneren van een Website bedreigd wordt.
 • Gebruiker zal geen commerciële uitingen op een Website plaatsen.

 

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle (intellectuele) eigendomsrechten die rusten op, of voortvloeien uit, de (inhoud van de) Websites – waaronder (maar niet beperkt tot) alle teksten, vormgeving, foto’s, videobeelden, geluiden, formats, databestanden, (beeld -en woord)merken, domeinnamen en programmatuur van de Websites –berusten bij Talpa TV en/of haar licentiegevers. Het gebruik en de inhoud van de Websites zijn bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor elk ander gebruik is voorafgaande schriftelijke toestemming van Talpa TV vereist.

 

SAMENWERKING DERDE PARTIJEN

Talpa TV werkt voor een aantal acties en aanbiedingen op haar Websites samen met derde partijen. Indien diensten of producten worden geleverd door derde partijen verwijst Talpa TV voor de voorwaarden waaronder deze diensten of producten worden geleverd naar de voorwaarden van deze derde partij.

Privacy

Talpa TV verwerkt persoonsgegevens, bijvoorbeeld ter uitvoering van een overeenkomst of ten behoeve van deelname aan een programma, spel, wedstrijd, registratie ten behoeve van een account, abonnementsvorm of transactie van of met Talpa TV. Daarnaast maakt Talpa TV gebruik van cookies om de Websites (onder meer) zo optimaal mogelijk te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op de voorkeuren van Gebruiker.

Het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens is belangrijk voor Talpa TV, zij handelt conform (Europese) wet- en regelgeving die geldt voor de verwerking van persoonsgegevens. Het volledige en actuele privacy en cookiebeleid van Talpa TV kan op elk moment online geraadpleegd worden op www.tv.talpanetwork.com/privacy-en-cookiebeleid.

 

Aansprakelijkheid

Op de Websites is een disclaimer van toepassing. Talpa TV spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op de Websites zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft ter zake geen garanties. Talpa TV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van (onder meer):

 • Het bezoek of gebruik van een Website;
 • Eventuele typ-,druk of zetfouten;
 • Technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot het gebruik van een Website;
 • Bijdragen die door andere Gebruikers op een Website zijn geplaatst;
 • Verwijzingen naar websites van derden en de informatie die op deze websites te vinden is; of
 • Het onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van inloggegevens van Gebruiker.

 

RECHTSKEUZE

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

Overige bepalingen

 

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen.

 

Voor klachten, vragen en opmerkingen kan Gebruiker contact opnemen met Talpa TV via internetredactie@sbs.nl of Talpa TV B.V., Rietlandpark 333 (1019 DW) Amsterdam.

 

Laatst gewijzigd in januari 2018.