SBS Broadcasting B.V.

Algemene Inkoopvoorwaarden Zaken en Diensten

 

 • Definities

 

In deze Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en uitdrukkingen als volgt gedefinieerd:

 

Diensten: De krachtens een Overeenkomst te verrichten werkzaamheden.

Eindresultaat: Het naar aanleiding van een Overeenkomst tot stand gekomen resultaat ten aanzien waarvan auteursrechten of andere rechten van eigendom geldend gemaakt kunnen worden.

Inkoopvoorwaarden: De onderhavige Algemene Inkoopvoorwaarden Zaken en Diensten van SBS Broadcasting B.V.

Keuring: De keuring, inspectie, controle en/of beproeving van geleverde Zaken door of vanwege SBS.

Levering: Het één of meer Zaken in bezit stellen van SBS en de eventuele instal­latie en of montage van deze Zaken alsmede het verlenen van Diensten.

Overeenkomst: De tussen SBS en Wederpartij gesloten schriftelijke overeenkomst waaronder begrepen een opdracht betreffende de levering van Zaken en/of Diensten.

Partijen: SBS en Wederpartij.

SBS: SBS Broadcasting B.V. in haar hoedanigheid van opdrachtgever en gebruiker van deze Inkoopvoorwaarden.

Vertrouwelijke Informatie: Alle informatie waarover Wederpartij in verband met aanvragen, offertes, aanbiedingen of de Overeenkomst, beschikt dan wel komt te beschikken, met uitzondering van informatie die in de openbaarheid is gebracht zonder dat daarbij sprake is (geweest) van schending van een geheimhoudingsverplichting.

Wederpartij: De leverancier waarmee SBS een Overeenkomst aangaat voor de levering van Zaken en/of Diensten dan wel haar werknemers of door haar ingeschakelde derden en toeleveranciers.

Zaken:  Te leveren stoffelijke objecten.

 

 • Toepasselijkheid

  • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn uitsluitende deze Inkoopvoorwaarden van toepassing op alle (precontractuele) aanvragen, offertes, aanbiedingen en Overeenkomsten tussen SBS en Wederpartij welke betrekking hebben op de levering van Zaken en/of Diensten.
  • Afwijkingen van deze Inkoopvoorwaarden zijn slechts geldig, voor zover deze afwijkingen schriftelijk door SBS en Wederpartij zijn overeengekomen.
  • In geval van strijdigheid tussen de Overeenkomst en de Inkoopvoorwaarden prevaleert de Overeenkomst.
  • Indien en voor zover een of meerdere bepalingen in deze Inkoopvoorwaarden in strijd mochten zijn met enige wettelijke regeling en/of op grond van een onherroepelijke rechterlijke uitspraak nietig worden verklaard of worden vernietigd, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen zullen zich alsdan inspannen de nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door geldige bepalingen, die zoveel mogelijk zullen aansluiten bij de bedoeling van de nietige of vernietigde bepalingen.
  • SBS heeft het recht de Inkoopvoorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Inkoopvoorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren. Dergelijke wijzigingen zullen voor Wederpartij bindend zijn 30 dagen nadat daarvan mededeling is gedaan aan Wederpartij.
  • Indien Wederpartij niet akkoord gaat met de wijzigingen, dient hij dit binnen 30 dagen na de in artikel 2.5 genoemde mededeling gemotiveerd per aangetekende brief aan SBS mede te delen. Na ontvangst door SBS van de aangetekende brief, heeft SBS het recht de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder schadeplichtig jegens Wederpartij te zijn.
  • Het is Wederpartij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SBS, niet toegestaan SBS (inclusief haar logo) als referentie te gebruiken in uitingen in welke vorm dan ook.

 

 • Totstandkoming van de Overeenkomst

  • Indien een schriftelijke (per brief, fax, e-mail) opdracht volgt op een aanbieding van een Wederpartij, komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat SBS die opdracht aan Wederpartij verzendt.
  • SBS heeft het recht wijzigingen en aanvullingen op de aanbieding aan te brengen. In dat geval komt de Overeenkomst tot stand op het moment waarop SBS schriftelijk bevestiging van de opdracht in overeenstemming met de gewijzigde dan wel aangevulde aanbieding ontvangt, of op het moment dat Wederpartij feitelijk begint met de uitvoering van de Overeenkomst.

 

 • Transport en Levering van de Zaken

  • Tenzij anders overeengekomen, zorgt de Wederpartij zorgt voor het transport en is aansprakelijk voor schade aan (of verlies van) Zaken veroorzaakt bij het laden, tijdens transport en/of bij het lossen, en ook voor schade ontstaan door ondeugdelijke en/of onvoldoende verpakking. De Wederpartij dient zich voldoende te verzekeren tegen risico’s gedurende het transport en de Levering.
  • Behoudens schriftelijke afwijking in de Overeenkomst zal Levering plaatsvinden, volgens Incoterms (2010) DDP (Delivered Duty Paid) c.q. franco. SBS accepteert in geen geval Levering onder rembours.
  • De Levering moet plaatsvinden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip.
  • Tenzij de Overeenkomst anders bepaalt, zijn alle door SBS genoemde leveringstermijnen fatale termijnen. Bij niet nakoming van een leveringstermijn of -tijdstip is Wederpartij terstond in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.
  • Wederpartij dient dreigende levertijdoverschrijding zonder uitstel schriftelijk te melden aan SBS. Dit laat onverminderd de eventuele gevolgen van deze overschrijding ingevolge de Overeenkomst, waarvan de Inkoopvoorwaarden deel uitmaken, of wettelijke bepalingen.
  • Naast de Levering zoals overeengekomen in de Overeenkomst zal Wederpartij voor de prijs zoals opgenomen in de Overeenkomst alle aanvullende handelingen verrichten, welke SBS redelijkerwijs nodig heeft om van de Zaken en/of Diensten optimaal gebruik te kunnen maken.

 

 • Keuring, inspectie, controle en beproeving

  • Keuring kan plaatsvinden voorafgaand aan de Levering, tijdens de Levering of na de Levering. Wederpartij verleent haar redelijke medewerking aan de door SBS gewenste Keuringen.
  • De eigendom en risico van de Zaken gaan over op SBS na acceptatie van de Levering door SBS.
  • Indien bij Keuring vóór, tijdens of na de Levering de Zaken geheel of gedeeltelijk worden afgekeurd, zal SBS dit aan Wederpartij melden. Deze melding geldt als ingebrekestelling.
  • In geval van afkeuring van de Zaken tijdens of na de levering worden eigendom en risico geacht bij Wederpartij te zijn gebleven en dus nimmer op SBS te zijn overgegaan.
  • SBS heeft het recht de Zaken voor rekening van Wederpartij te (doen) herstellen of vervangen indien na overleg met Wederpartij redelijkerwijs mag worden aangenomen dat Wederpartij niet, niet tijdig of niet naar behoren voor herstel of vervanging kan of zal zorg dragen. SBS kan in dringende gevallen van overleg afzien.

 

 • Kwaliteit en garantie

  • Wederpartij garandeert dat de geleverde Zaken en de eventuele installatie / montage daarvan beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen en vrij zijn van gebreken (waaronder ontwerp-, materiaal- en/of fabricagefouten), geschikt zijn voor het doel waarvoor ze zijn bestemd en voldoen aan relevante wettelijke eisen en overheidsvoorschriften, alsmede aan de eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en kwaliteitsnormen.
  • Wederpartij zal op de Zaken een garantietermijn van ten minste één jaar na datum acceptatie geven. Indien de door Wederpartij gehanteerde garantietermijn of fabrieksgarantie langer is dan deze termijn, zal die langere garantietermijn gelden. Binnen de garantietermijn zal Wederpartij een door SBS aangemeld gebrek zo spoedig mogelijk en kosteloos verhelpen.
  • De garantie laat onverlet de rechten die SBS aan de wet en de Overeenkomst kan ontlenen.
  • De garantietermijn vangt aan op het moment dat SBS de Levering accepteert.

 

 • Wet- en regelgeving

  • Wederpartij garandeert dat hij in alle opzichten voldoet aan de vigerende nationale en Europese wet- en regelgeving, waaronder ook is begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, veiligheid en milieu. Wederpartij garandeert dat hij bij de uitvoering van zijn verplichtingen alle relevante wet- en regelgeving, codes en richtlijnen van overheidsinstanties naleeft.
  • Onbekendheid van Wederpartij met enig voorschrift ter zake, kan door de Wederpartij niet aan SBS worden tegengeworpen. Wederpartij vrijwaart SBS voor de gevolgen welke in enig verband staan met het niet in acht nemen van de regels, normen en richtlijnen en Wederpartij zal in geval nadelige gevolgen optreden, deze volledig vergoeden. De vrijwaringsverplichting blijft ook van kracht na beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de grond van beëindiging.
  • Wederpartij draagt voor eigen rekening en risico zorg voor het tijdig aanvragen en verkrijgen van de voor de uitvoering van de Overeenkomst eventueel benodigde vergunningen, goedkeuringen en ontheffingen.

 

 • Prijzen

  • De prijzen voor het leveren van Zaken en/of Diensten luiden in euro, zijn vast en inclusief de verschuldigde omzetbelasting en alle kosten in verband met de nakoming van de verplichting(en) van Wederpartij, tenzij specifiek anders overeengekomen.
  • De verrekening van meer- of minderwerk vindt plaats na afloop van de werkzaamheden. Met meerwerk mag niet eerder worden begonnen dan nadat daartoe door SBS schriftelijk opdracht is verstrekt. Niet vooraf schriftelijk opgedragen verricht meerwerk is voor rekening en risico van Wederpartij.

 

 • Facturering en betaling

  • De facturering vindt plaats aan het opgegeven factuuradres na de levering van de Zaken, volledig gespecificeerd naar aantal en soort, onder vermelding van het opdrachtnummer, en volgens overige vooraf gegeven aanwijzingen van SBS.
  • SBS zal de door haar verschuldigde bedragen voor de levering van Zaken en/of Diensten binnen 30 dagen na factuurdatum voldoen, tenzij uitdrukkelijk naders is overeengekomen.
  • Bij te late betaling door SBS zal altijd uitsluitend de wettelijke rente van toepassing zijn. SBS is gerechtigd de betaling op te schorten indien zij een tekortkoming in de nakoming van een verplichting door Wederpartij constateert. Voorts heeft SBS het recht van verrekening.
  • Betaling door SBS houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht in.
  • In het geval bedragen door SBS vooruitbetaald moeten worden, zal de Wederpartij voor zijn rekening, op eerste verzoek van SBS een bankgarantie stellen conform een door SBS te bepalen model dan wel op enigerlei andere wijze deugdelijke zekerheid stellen, zulks ter keuze van SBS.
  • Indien Wederpartij in gebreke is met de nakoming van een verplichting heeft SBS in geval van vooruitbetaling van enig bedrag het recht om de wettelijke rente over het vooruitbetaalde bedrag over de periode dat Wederpartij in gebreke is, te verrekenen met het door SBS verschuldigde bedrag.
  • SBS heeft het recht om een onafhankelijke accountant onderzoek te laten doen bij Wederpartij, waaronder zijn boeken ter controle van de juistheid van de gefactureerde kosten en/of het voldoen van de Zaken en/of Diensten aan de Overeenkomst. Wederpartij zal alle medewerking verlenen aan een dergelijk onderzoek. De kosten van dit onderzoek komen voor rekening van SBS tenzij uit het onderzoek blijkt dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn en/of de Zaken en/of Diensten niet voldoen aan de Overeenkomst.

 

 • Personeel, opslag van zaken en plaatsing van keten

  • Wederpartij garandeert dat de door hem bij de uitvoering van de Overeenkomst personen voldoen aan de in het algemeen aanvaarde eisen van vakbekwaamheid en deskundigheid en aan de door SBS ter zake gestelde eisen en Wederpartij dient voor adequa(a)t(e) toezicht en leiding te zorgen.
  • In geval van de levering van Diensten, dient Wederpartij, indien SBS dit verzoekt, aan SBS schriftelijk opgave te verstrekken van voor de uitvoering van Diensten van belang zijnde personalia en arbeidsvoorwaarden (en de wijziging daarin) van de personen die de Diensten (zullen) uitvoeren.
  • Desgevraagd zal Wederpartij ter vaststelling van de door de in het vorige lid bedoelde personen gewerkte uren, gebruik maken van een urenverantwoordingsstaat of ander controlemiddel, ter keuze van SBS.
  • Wederpartij garandeert dat het door haar ingezette personeel en de door haar ingezette derden voor SBS te allen tijde beschikken over alle benodigde (verblijfs- en tewerkstellings) vergunningen en vrijwaart SBS ter zake van alle boetes, vergoedingen en kosten binnen en buiten rechte.
  • Wederpartij draagt er zorg voor dat zijn personeelsleden en door hem ingezette derden alle wettelijke veiligheidsregels en huis- en veiligheidsregels van SBS in acht nemen.
  • De door Wederpartij in te zetten personen zullen onder geen enkele omstandigheid kunnen worden beschouwd als werknemer van SBS. SBS is derhalve niet aansprakelijk voor eventueel ter zake van de door deze personen verrichte werkzaamheden verschuldigde inkomsten en/of loonbelasting, dan wel premies volksverzekering en/of sociale verzekeringspremies of andere kosten, lasten of vergoedingen die een werkgever aan of in verband met een (ex)werknemer verschuldigd kan zijn.
  • De opslag van zaken door of vanwege Wederpartij op de terreinen of in de gebouwen van SBS is op eigen risico van Wederpartij en slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SBS, waarbij deze tevens een plaats voor de opslag moet hebben aangewezen.

 

 • Geheimhouding

  • Wederpartij is verplicht de Vertrouwelijke Informatie geheim te houden en op generlei wijze (mondeling, schriftelijk, met gebruik van social media of langs andere (elektronische) middelen) aan derden bekend te maken.
  • Wederpartij zal de Vertrouwelijke Informatie uitsluitend gebruiken voor zover dit vereist is in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Wederpartij zal de Vertrouwelijke Informatie slechts aan zijn werknemers of door Werknemers in te zetten personen bekend maken voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst. Tevens zal Wederpartij deze geheimhoudingsverplichting opleggen aan door hem bij de uitvoering van zijn verplichtingen ingeschakelde personen.
  • De in dit artikel omschreven geheimhoudingsverplichting blijft ook van kracht na beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de grond van beëindiging.
  • Het overtreden van de geheimhoudingsverplichting door Wederpartij en/of door hem ingeschakelde personen levert een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst op. In voorkomend geval is SBS, onverminderd haar overige rechten, bevoegd de schade te verhalen op Wederpartij.
  • Het is Wederpartij niet toegestaan Zaken en/of Diensten die door gezamenlijke ontwikkelingen van SBS en Wederpartij, of op aanwijzing dan wel in opdracht van SBS tot stand zijn gebracht, zonder schriftelijke toestemming van SBS ten behoeve van derden te gebruiken.
  • Wederpartij is gehouden binnen 14 dagen na beëindiging van de desbetreffende werkzaamheden alle gegevens (schriftelijke stukken, computerbestanden etc.) die Wederpartij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst onder zich mocht hebben, aan SBS te retourneren.

 

 • Intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden

  • Wederpartij garandeert dat de door Wederpartij aan SBS geleverde Zaken en/of Diensten of van de door hem ten behoeve van SBS gekochte of vervaardigde hulpmiddelen, geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht of overig recht van derden
  • Wederpartij garandeert het vrije en ongestoorde gebruik door SBS van de geleverde Zaken, en/of Diensten. Wederpartij vrijwaart SBS tegen aanspraken van derden, waaronder boetes, vergoedingen en kosten binnen en buiten rechte, terzake van een (eventuele) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of overige rechten van derden. De vrijwaringsverplichtingen blijven ook van kracht na beëindiging van de Overeenkomst, ongeacht de grond van beëindiging.
  • Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan bij de uitvoering van de verplichtingen door de Wederpartij in opdracht van SBS, dan wel in de precontractuele aanvraag, behoren aan SBS toe. Wederpartij draagt hierbij – voor zo ver vereist – de intellectuele (eigendoms)rechten over aan SBS.
  • Voor zover voor de overdracht van dergelijke rechten een nadere akte is vereist, machtigt Wederpartij SBS reeds nu voor alsdan onherroepelijk om een zodanige akte op te maken en namens Wederpartij te ondertekenen, onverminderd de verplichting van Wederpartij om op eerste verzoek van SBS aan de overdracht van zodanige rechten zijn medewerking te verlenen, zonder daarbij (financiële) voorwaarden te stellen. Wederpartij machtigt SBS onherroepelijk om de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en overige rechten in de daartoe bestemde registers in te schrijven.
  • Wederpartij doet hierbij – mede als gevolmachtigde van zijn personeel- jegens SBS afstand van alle eventueel aan Wederpartij toekomende zogenaamde persoonlijkheidsrechten, in de mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat.
  • Indien de door Wederpartij verrichte werkzaamheden leiden tot het tot stand komen van het Eindresultaat ten aanzien waarvan auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom geldend gemaakt kunnen worden, zullen die rechten, zonder uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke afspraak, berusten bij SBS.

 

 • Privacy en dataprotectie

  • Wederpartij is verplicht afdoende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de Vertrouwelijke Informatie te beveiligen tegen beschadiging, verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand van de techniek en kosten van de ten uitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen Vertrouwelijke Informatie met zich brengt.
  • Wederpartij garandeert dat de Vertrouwelijke Informatie alleen wordt verzameld, gebruikt, verstrekt en bewaard ten behoeve van de tussen SBS en Wederpartij gesloten Overeenkomst op een wijze die voldoet aan vigerende wet- en regelgeving ten aanzien van privacy en veiligheid.
  • Indien Wederpartij persoonsgegevens (in opdracht van) SBS verwerkt, garandeert Wederpartij dat hij dit op behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, de door het College bescherming persoonsgegevens meest recent gepubliceerde richtsnoeren met betrekking tot de beveiliging van Persoonsgegevens, en andere (Europese) toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens, zal doen.
  • Wederpartij zal SBS vrijwaren tegen aanspraken van derden ten gevolge van niet nakoming van een verplichting die Wederpartij krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens of andere toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens heeft. Wederpartij zal de schade van SBS vergoeden, daaronder in ieder geval begrepen boetes opgelegd door toezichthoudende instanties.

 

 • Overdracht

  • Het is Wederpartij niet toegestaan de rechten en verplichtingen van Wederpartij uit de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) aan derden over te dragen of uit te besteden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SBS. SBS kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden.
  • Het is Wederpartij niet toegestaan de uitvoering van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) aan derden uit te besteden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SBS. SBS kan aan haar toestemming voorwaarden verbinden. Wederpartij blijft jegens SBS te allen tijde aansprakelijk voor een juiste nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.
  • SBS mag haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan groepsmaatschappijen of inbrengen in een vennootschap.

 

 • Aansprakelijkheid

  • De aansprakelijkheid van SBS wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs tot op het moment van de melding van de schade conform artikel 4 (excl. BTW). In geen geval zal SBS aansprakelijk zijn voor gevolgschade.
  • In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 100.000 Euro. De aansprakelijkheid van SBS voor schade door dood of lichamelijk letsel bedraagt nimmer meer dan 1.000.000 Euro.
  • De aansprakelijkheid van SBS wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts na een deugdelijke, gedetailleerde, schriftelijke ingebrekestelling van SBS, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en SBS ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen.
  • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij SBS meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen SBS vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.
  • Wederpartij vrijwaart SBS voor aanspraken van derden terzake van de Zaken en/of Diensten, de uitvoering van de Overeenkomst door Wederpartij en terzake van onrechtmatig handelen door Wederpartij.
  • Voor zover in de Overeenkomst niet anders is bepaald, verplicht iedere tekortkoming van Wederpartij in de nakoming van een of meer van de verplichtingen uit de Overeenkomst Wederpartij alle schade – waaronder minimaal begrepen vermogensschade, gevolgschade en de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand – die SBS als gevolg van de tekortkoming lijdt te vergoeden, behoudens in geval van overmacht, onverminderd alle overige rechten die SBS heeft.

 

 • Overmacht

  • Een tekortkoming in de nakoming kan een partij niet worden toegerekend indien de tekortkoming niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
  • Indien een partij door overmacht definitief in de onmogelijkheid verkeert te presteren, of indien de overmachtperiode langer heeft geduurd dan twee weken dan wel vaststaat dat de periode langer zal duren dan twee weken, kan de partij tegenover wie een beroep op overmacht wordt gedaan de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
  • Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: stakingen, ziekte of afwezigheid van personeel, tekortkoming in de nakoming van verplichtingen van leveranciers of andere door Wederpartij ingeschakelde derden, uitval van (technische) apparatuur en machines, of liquiditeitsproblemen van Wederpartij.

 

 • Beëindiging

  • De ene partij is onverminderd andere haar toekomende (vorderings)rechten, gerechtigd om te allen tijde de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen of te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn tegenover de andere partij, indien:
 • de andere partij in gebreke is met de nakoming van een verplichting uit de Overeenkomst;
 • de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling wordt verleend, dan wel een aanvraag hiertoe wordt ingediend;
 • indien het bedrijf respectievelijk organisatie van de andere partij wordt stilgelegd of geliquideerd of indien de rechtspersoon wordt ontbonden.
  • SBS kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen of ontbinden indien zij bij voortduring van de Overeenkomst schade lijdt of zou kunnen lijden waaronder tevens wordt verstaan reputatieschade.

 

 • Toepasselijk recht en geschillen

  • Op deze Inkoopvoorwaarden, de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • Uitsluitend de rechter te Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze Inkoopvoorwaarden, de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan.

 

 

Laatst gewijzigd in februari 2015.