ALGEMENE SPELVOORWAARDEN

 

 • Definities

In deze Algemene Spelvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd:

 

Aanbieder:             Talpa TV B.V., Rietlandpark 353 (1019 DW) Amsterdam.

Algemene

Spelvoorwaarden: De onderhavige algemene spelvoorwaarden.

Deelnemer:            De natuurlijke persoon die aan een Spel deelneemt.

Gegevens:              De persoonsgegevens van Deelnemer die Aanbieder in het kader van het Spel van Deelnemer verkrijgt.

Spel:                       Een door Aanbieder, conform de Gedragscode promotionele kansspelen, georganiseerd kansspel ten behoeve van Aanbieder en de door haar aangeboden internetsites.

Winnaar:                 De winnaar van een Spel.

 

 • Algemeen
  • Deze Algemene Spelvoorwaarden zijn van toepassing op ieder Spel. Daarnaast kan Aanbieder nog specifieke spelvoorwaarden op het Spel van toepassing verklaren.
  • Indien en voor zover een of meerdere bepalingen in deze Algemene Spelvoorwaarden in strijd mochten zijn met enige wettelijke regeling en/of op grond van een onherroepelijke rechterlijke uitspraak nietig worden verklaard of worden vernietigd, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
  • Aanbieder heeft te allen tijde het recht om zonder voorafgaande kennisgeving (i) de Algemene Spelvoorwaarden gedurende het Spel te wijzigen en (ii) zonder opgave van reden het Spel te staken of te wijzigen, zonder dat Aanbieder daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van (enige) schade gehouden is jegens Deelnemer.
  • Over de uitslag van een Spel kan niet worden gecorrespondeerd.
  • Voor vragen, klachten en suggesties kan Deelnemer zich schriftelijk wenden tot Aanbieder, afdeling CRM, Marketing Intelligence, Postbus 18179, 1001 ZB Amsterdam. Deelnemer dient hierbij altijd de naam van de zender en het programma te vermelden.

 

 • Deelname
  • Door deelname aan een Spel gaat Deelnemer akkoord met deze Algemene Spelvoorwaarden.
  • Aan een Spel zijn geen kosten voor deelname verbonden. Aanbieder is wel gerechtigd om Deelnemer communicatiekosten in rekening brengen van ten hoogste €0,45 per deelname.
  • Een Deelnemer dient minimaal 18 jaar te zijn en een vaste woon-of verblijfplaats in Nederland te hebben. Voor deelname aan het Spel door minderjarigen dienen de ouders of wettelijke vertegenwoordigers vooraf toestemming te verlenen.
  • Uitgesloten van deelname aan een Spel zijn medewerkers van Aanbieder en een ieder die op enigerlei wijze (in)direct in organisatorische zin bij dat Spel betrokken is.

 

 • Prijzen
  • Een Winnaar wordt persoonlijk geïnformeerd over het feit dat hij/zij een prijs gewonnen heeft.
  • Aanbieder streeft ernaar gewonnen prijzen binnen acht weken uit te reiken.
  • Een prijs is op naam gesteld, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.
  • Bij weigering van een prijs, of niet aanvaarding van (eventueel nader) aan een prijs verbonden voorwaarden, zal een prijs niet uitgekeerd worden.
  • Indien een prijs een geldwaarde van tenminste €454 heeft, houdt Aanbieder de hierover verschuldigde kansspelbelasting in.
  • Indien een prijs bestaat uit een tegoedbon, dient de Winnaar deze binnen een jaar na afgifte te verzilveren.
  • Indien een prijs bestaat uit een reis naar, of verblijf in, het buitenland dient de Winnaar voor de toekenning van de prijs in het bezit te zijn van een geldig paspoort. Bij gebreke hiervan zal de prijs niet zal worden uitgekeerd.
  • Het gebruik van een prijs kan afhankelijk zijn van een of meerdere abonnementen. Dergelijke abonnementen zullen, tenzij specifiek ander vermeld, geen onderdeel van de prijs uitmaken.
  • Indien een prijs bestaat uit toegangskaarten voor een evenement (sportwedstrijden, concerten, films etc.) kan Aanbieder niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van compensatie indien het evenement wordt verplaatst of geannuleerd.
  • Een gewonnen prijs is ‘as is’.
  • Op verzoek van Aanbieder dient een Winnaar zich rechtsgeldig te kunnen identificeren om toekenning van een prijs mogelijk te maken.

 

 • Privacy
  • Aanbieder gaat zorgvuldig om met Gegevens en handelt conform wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming persoonsgegevens. Het volledige en actuele privacy beleid van Aanbieder kan op elk moment online geraadpleegd worden op sbs.nl/privacy.
  • Aanbieder behoudt zich het recht voor om, met inachtneming van wet- en regelgeving, wijzigingen aan te brengen in haar privacy beleid.
  • De Gegevens worden gebruikt om:
 • Het Spel aan te bieden en uitvoering te geven aan de kansspelovereenkomst;
 • Deelnemer, wanneer hij/zij daarvoor toestemming heeft gegeven, te informeren over interessante acties en aanbiedingen van Aanbieder, Veronica Uitgeverij B.V., Sanoma en zorgvuldig door Aanbieder geselecteerde derden waarbij deze uit naam van Aanbieder worden gestuurd;
 • Specifieke producten en diensten van Aanbieder aan te bieden op basis van de verzamelde Gegevens; en
 • Marktonderzoek te verrichten en de dienstverlening van Aanbieder te verbeteren.
  • Indien een Deelnemer tegen bovengenoemd gebruik bezwaar heeft, of indien een Deelnemer zijn Account of de betreffende Gegevens wenst in te zien, te corrigeren of te doen verwijderen, kan een Deelnemer dit schriftelijk kenbaar maken aan privacy@sbs.nl of aan de onder artikel 1 genoemde contactgegevens, onder vermelding van ‘inzage/wijzigen/wissen persoonsgegevens of Account’.

 

 • Aansprakelijkheid
  • Behoudens opzet of grove schuld zijdens Aanbieder, is Aanbieder niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door (het aanbieden van) het Spel als gevolg van (onder meer):
 1. Eventuele typ-,druk of zetfouten;
 2. Technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan het Spel;
 3. Het wijzigen of beëindigen van het Spel;
 4. De aanwijzing van een Winnaar;
 5. Tekortkoming(en) van derden waaronder post-of verzendingsbedrijven; en
 6. Enig (verborgen) gebrek aan een prijs.
  • Aanbieder verleent geen garantie op een prijs.

 

 

 • Overige bepalingen
  • Indien bij Aanbieder het vermoeden bestaat dat sprake is van (identiteits)fraude, bedrog of onrechtmatige deelname, of indien, naar het oordeel van Aanbieder, schade wordt berokkend aan het Spel of de reputatie van Aanbieder, is Aanbieder allen tijde gerechtigd om (een deel van) het Spel te beëindigen of Deelnemer van deelname uit te sluiten zonder gehouden te zijn tot enige vorm van restitutie of compensatie.
  • Deze Algemene Spelvoorwaarden hebben geen betrekking op (promotionele) activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de adverteerders, sponsors of overige derden (waaronder productiebedrijven) worden georganiseerd.
  • Aanbieder handelt conform de meest recente versie van de Gedragscode promotionele kansspelen.
  • Op deze Algemene Spelvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • Uitsluitend de rechter te Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van geschillen die naar aanleiding van deze Algemene Spelvoorwaarden mochten ontstaan.

 

Laatst gewijzigd in januari 2018.