TALPA TV B.V. EN TALPA TV PRODUCTIONS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN

BESCHIKBAAR STELLEN BEELDMATERIAAL

 

 • Definities

Algemene Voorwaarden“: de onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten tussen Talpa TV en de Licentienemer met betrekking tot het licentieëren van beeld- en/of audiomateriaal;

Beeldmateriaal“: door Talpa TV in licentie te geven beeld- en/of audiomaterialen;

Licentienemer”:  licentienemer van het Beeldmateriaal;

Licentietarief“: de in de Overeenkomst overeengekomen vergoeding voor de licentieëring van Beeldmateriaal exclusief BTW, materiaalkosten en behandelingskosten;

Overeenkomst”: de tussen Talpa TV en Licentienemer gesloten overeenkomst die betrekking heeft op het licentieëren van Beeldmateriaal door Talpa TV;

Talpa TV“: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht Talpa TV B.V. gevestigd en kantoorhoudend aan het Rietlandpark 333, 1019 DW te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33268595 en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht Talpa TV Productions B.V. gevestigd en kantoorhoudend aan het Rietlandpark 343, 1019 DW te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33271016.

 

 • Algemeen
  • De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere Overeenkomst tussen Talpa TV en Licentienemer, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
  • De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Licentienemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de Algemene Voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn, geldt bij strijdigheid dat de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden prevaleren.
  • Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Talpa TV en Licentienemer zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

 

 • Omvang licentie
  • De licentie wordt verstrekt voor éénmalig gebruik van het aangevraagde beeldmateriaal, inclusief herhaling binnen 24 uur. De licentie is niet overdraagbaar.
  • Het beeldmateriaal zal ongewijzigd worden overgenomen zonder daaraan nieuwe elementen toe te voegen of anderszins te bewerken, met uitzondering van bronvermelding. Ingeval van een voorgenomen aanpassing of toevoeging (bijv. een commentaar stem) zal vooraf toestemming worden gevraagd.
  • De door Talpa TV verleende licentie is strikt persoonlijk en kan niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Talpa TV worden overgedragen. De Licentienemer staat ervoor in dat het ter beschikking gestelde materiaal niet op ander wijze wordt gebruikt, openbaar gemaakt, verveelvoudig, dan waarvoor door Talpa TV toestemming is verleend. Licentienemer vrijwaart Talpa TV ter zake voor alle aanspraken van derden.

 

 • Levering
  • Alle kosten die verband houden met de digitale terbeschikkingstelling van het materiaal, zoals (technische) handlingskosten, komen voor rekening van Licentienemer.
  • Het aangevraagde beeldmateriaal wordt pas daadwerkelijk ter beschikking gesteld na ontvangst van een ondertekende licentie-overeenkomst.
  • In de credits van het programma waarin het beeldmateriaal wordt gebruikt, wordt de tekst vermeld zoals overeengekomen in de Overeenkomst. De credit zal minstens 5 seconden in beeld verschijnen, waarbij de credit niet uitsluitend in de aftiteling wordt getoond. Wordt de credit korter dan 5 seconden getoond OF niet getoond, dan is Talpa TV gerechtigd de Licentienemer een extra bedrag in rekening te brengen, waarbij een minimum van € 1.500,- geldt.

 

 • Aansprakelijkheid TALPA TV
  • Indien Talpa TV toerekenbaar tekort komt in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, is zij voor de eventuele daaruit voortvloeiende directe schade slechts aansprakelijk indien en voor zover haar opzet of grove schuld kan worden verweten.
  • Talpa TV is nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfs‑, of gevolgschade, winstderving of enige overige indirecte schade, noch tot vergoeding van schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens de Licentienemer.
  • Onverminderd het bepaalde in de artikelen 1, 5.2 en 3 is de aansprakelijkheid van Talpa TV te allen tijde beperkt tot een bedrag van €10.000,- voor iedere gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen. Iedere verdergaande vergoeding van schade sluit Talpa TV uitdrukkelijk uit.

 

 • Betaling
  • Het verschuldigde licentiebedrag wordt berekend op basis van het in de licentieovereenkomst vermelde Licentietarief, met dien verstande dat tenminste het minimumtarief genoemd in de licentieovereenkomst aan Talpa TV verschuldigd is.
  • Talpa TV zal Licentienemer op basis van het overzicht een factuur sturen.
  • Licentienemer zal de gefactureerde bedragen, voor zover overeenkomstig met het in de Overeenkomst opgenomen Licentietarief binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum voldoen.

 

 

 • Geheimhouding
  • De Licentienemer erkent het strikt vertrouwelijke karakter van de inhoud van de Overeenkomst en van alle onder de Overeenkomst en de totstandkoming daarvan verstrekte informatie. De Licentienemer zal die informatie op geen enkele wijze bekend maken aan derden. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst, als na afloop daarvan.

 

 • Onderhandelingsplicht bij geschillen
  • Bij ieder geschil dat ontstaat in verband met de Overeenkomst zijn partijen verplicht te trachten door onderhandelingen tot een minnelijke regeling ter oplossing van het geschil te komen.

 

 • Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter
  • Op deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
  • Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

 

Laatst gewijzigd op 9 januari 2018