ALGEMENE VOORWAARDEN

PROGRAMMA PARTICIPATIE TALPA TV B.V. 2018

 

1.    Het Programma

1.1 Het geplande aantal afleveringen van het betreffende programma (“Programma”) zal worden uitgezonden volgens de in de betreffende participatieovereenkomst (“Participatieovereenkomst”) opgenomen bepalingen.

1.2 Talpa TV B.V. (“Talpa TV”) heeft te allen tijde het recht het uitzendschema te wijzigen. Aan het schema kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

2.    Participatie aan het Programma

2.1  De Participant (“Participant”) participeert aan het Programma door het verstrekken van een financiële- of andere bijdrage ten behoeve van de totstandkoming of aankoop van het Programma en/of door een (financiële-) vergoeding voor productplaatsing in het Programma. Een en ander zoals omschreven in de Participatieovereenkomst.

2.2  In het Programma kunnen producten , diensten of merken van de Participant worden vermeld of getoond, zonder dat het publiek door specifieke aanwijzingen of anderszins wordt aangespoord tot het kopen, huren of afnemen daarvan. De specifieke verwerking wordt door de redactie van het Programma in overleg met de Participant en Talpa TV vastgesteld.

2.3  Aan het begin en/of aan het einde van het Programma ten behoeve waarvan een financiële- of andere bijdrage is verstrekt en/of waarin de producten, diensten of merken van de Participant zijn vermeld of getoond, wordt ter informatie van het publiek vermeld dat het Programma is gesponsord respectievelijk voorzien is van product plaatsing, met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

3.    Productie en redactie van het Programma

3.1  Talpa TV zal de productie en redactie van het Programma uitbesteden aan de producent (“Producent”), die primair verantwoordelijk is voor de creatieve invulling en de kwaliteit van het Programma. De eindredactie ten aanzien van het Programma berust te allen tijde bij het programmamanagement van Talpa TV. Talpa TV behoudt zich te allen tijde het recht voor om het Programma te weigeren c.q. bindende aanwijzingen te geven indien het Programma naar haar redelijk oordeel niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

3.2  De productie van het Programma en de participatie daarin van de Participant zullen door Producent altijd en uitsluitend worden uitgevoerd conform de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving op het gebied van media, reclame en sponsoring. Producent vrijwaart Talpa TV en de Participant voor de gevolgen van het overtreden van alle relevante wet- en regelgeving waaronder maar niet beperkt tot de Mediawet, tenzij de overtreding een gevolg is van een aanwijzing van Talpa TV aan Producent, een en ander zoals uitgewerkt in de productieovereenkomst.

3.3  Indien en voor zover producten of diensten van de Participant in het Programma worden gebruikt, dan wel indien in het Programma naar het bedrijf van de Participant wordt verwezen, vindt dit gebruik respectievelijk deze verwijzing slechts plaats met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.

3.4  Talpa TV is te allen tijde gerechtigd bindende aanwijzingen te geven omtrent de productie en redactie van het Programma in verband met beperkingen, voortvloeiende uit (media) wet- en regelgeving op het gebied van reclame en sponsoring.

 

 

 

 

4.    Financiële condities

4.1  De Participant betaalt voor de participatie aan het Programma aan Talpa TV de vergoeding als opgenomen in de Participatieovereenkomst.

4.2  Alle in de Participatieovereenkomst genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij expliciet anders wordt vermeld. Geen enkele gepubliceerde of nog te publiceren kortingsregeling van Talpa TV is op de Participatieovereenkomst van toepassing.

4.3  Indien de Participant gebruik wenst te maken van een door Talpa TV erkend bureau zal het bedrag genoemd in de Participatieovereenkomst worden vermeerderd met bureaucommissie, zonder dat dit gevolgen heeft voor de inhoud van de participatie van de Participant. Na aftrek van bureaucommissie zal het bureau aan Talpa TV een bedrag voldoen gelijk aan het oorspronkelijke participatiebedrag als genoemd in de Participatieovereenkomst.

4.4  Facturering en betaling vinden plaats in Euro’s. Facturen worden betaald binnen de op de facturen aangegeven termijn. Facturering vindt plaats als bepaald in de Participatieovereenkomst.

4.5  Indien het Programma om welke reden dan ook geen (verdere) doorgang kan vinden, zullen Participant en Talpa TV in alle redelijkheid overleggen over alternatieve (programma/adverteer)mogelijkheden die Talpa TV Participant kan bieden waarbij Participant geen recht kan doen gelden op vergoeding van enige gemaakte kosten of schade.

 

5.    Prijzenhandling / Kansspelbelasting

5.1 Indien door de Participant prijzen ten behoeve van het Programma ter beschikking zijn gesteld, is de Participant volledig verantwoordelijk voor een correcte en tijdige afhandeling van de uitkering van deze prijzen aan de prijswinnaars. De eventueel verschuldigde kansspelbelasting en de niet verrekenbare vooraftrek van BTW in verband met kansspelen komen voor rekening van de Participant. Talpa TV zal zorg dragen voor de daadwerkelijke afdracht van eventueel verschuldigde kansspelbelasting.

 

6.    Rechten van derden en vrijwaring

6.1  Talpa TV staat er, met uitzondering van het hierna bepaalde in artikel 6.2, voor in dat het Programma alsmede de in de Participatieovereenkomst geboden mogelijkheden tot participatie aan het Programma niet in strijd zijn met nationale en internationale regelgeving op het gebied van participatie aan televisieprogramma’s.

6.2  De Participant staat er jegens Talpa TV voor in dat, voor zover de Participant concrete voorstellen doet ter zake van de inhoud van het Programma of beeldmateriaal, logo’s of (andere) producten aanlevert, het voorgestelde en geleverde niets inhoudt dat een schending kan opleveren van enig aan een derde toebehorend auteursrecht of ander recht van intellectuele of industriële eigendom, en staat er voor in dat het voorgestelde of geleverde ook anderszins niet onrechtmatig is jegens derden dan wel in strijd is met toepasselijke (media-) wet en regelgeving. De Participant vrijwaart Talpa TV voor claims van derden in verband met het voorgaande en voor alle daaruit voortvloeiende schade.

 

7.    Internet / Database marketing

7.1  Indien er vanuit het Programma wordt verwezen naar een programmasite (“Programmasite”) dan zal Talpa TV de rechthebbende van deze Programmasite en gerelateerde domeinnamen zijn.

7.2  De via het Programma of via andere wegen gerelateerd aan het Programma bijvoorbeeld internet, print, mobiel e.d. verkregen (persoons-)gegevens, transactiegegevens en/of consumentenprofielen (“Gegevens”) zullen uitsluitend via de infrastructuur van Talpa TV worden vastgelegd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De eigendoms-, gebruiks- en exploitatierechten van de Gegevens liggen volledig bij Talpa TV. Talpa TV bepaalt of en hoe de Gegevens zullen worden verwerkt. Alle inkomsten voortvloeiend uit het gebruik en/of de exploitatie van de Gegevens zijn volledig ten gunste van Talpa TV, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

 

  1. Privacybeleid

8.1 Talpa TV en Participant zullen met betrekking tot het gebruik en de opslag van de Gegevens voldoen aan de toepasselijke wettelijke regelingen. Tevens zal het Privacy- en Cookiebeleid (“Privacybeleid”) van Talpa TV van toepassing zijn op al het gebruik en de opslag van de Gegevens. Participant zal ervoor zorg dragen dat bij iedere handeling waarbij Gegevens door of namens hem worden opgeslagen dan wel verwerkt de consument gewezen zal worden op de toepasselijkheid van het Privacybeleid van Talpa TV B.V. door middel van een link naar http://tv.talpanetwork.com/privacy-en-cookiebeleid/ of, indien de opslag niet via het internet geschiedt, op een andere gelijkwaardige wijze waardoor de consument op de hoogte wordt gesteld van de toepasselijkheid van het Privacybeleid.

 

9.   Namen, logo’s en publiciteit

9.1  Het is de Participant niet toegestaan om in haar uitingen gebruik te maken van de naam, stem en/of beeltenis van de presentator/presentatrice van het Programma dan wel van andere medewerkers aan het Programma, zonder hiervoor vooraf schriftelijk toestemming te hebben verkregen van Talpa TV alsmede van de presentator/presentatrice/medewerker of van zijn/haar manager.

9.2  Het is de Participant niet toegestaan om in haar uitingen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Talpa TV en waar van toepassing van Producent of andere betrokken partijen, gebruik te maken van namen, logo’s of merken die aan Talpa TV respectievelijk Producent of derden partijen toebehoren.

9.3  Voor zover vereist geeft de Participant voor onbeperkte tijd toestemming aan Talpa TV voor het gebruik van haar merkrechten bij enige exploitatie van het Programma.

 

10. Geheimhouding

10.1  Partijen erkennen het strikt vertrouwelijke karakter van de inhoud van de Participatieovereenkomst en van alle informatie die hen bekend wordt in het kader van de uitvoering van de Participatieovereenkomst. Partijen zullen die informatie op geen enkele wijze bekend maken aan derden. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van de Participatieovereenkomst, als na afloop daarvan.

10.2  Bovenstaande verplichting tot geheimhouding geldt ook ten aanzien van eventuele tussen partijen ontstane geschillen.

 

11.  Overige bepalingen

11.1  Wijziging van de Participatieovereenkomst of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk worden overeengekomen.

11.2  Het is Participant en Producent niet toegestaan rechten of verplichtingen uit de Participatieovereenkomst aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partijen.

11.3  Op de Participatieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. In geval van een geschil is de rechter te Amsterdam bevoegd.
Laatst gewijzigd: december 2017